Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen u en Bikinventions 2 CC t/a Squirt Cycling Products (“ons”, “wij”, enz.). Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

I / Wij zijn Bikinventions 2 CC t/a Squirt Cycling Products, een bedrijf geregistreerd in de Republiek Zuid-Afrika, CK 2003/058515/23 Ons adres is Compass Street 12 Pacaltsdorp Industria 6529 ZUID-AFRIKA

U bent: Iedereen die onze website gebruikt.

Lees deze overeenkomst aandachtig door en bewaar deze. Als u het er niet mee eens bent, dient u Onze Website onmiddellijk te verlaten.

Dit zijn de overeengekomen voorwaarden

1. Definities

“Inhoud” betekent de tekstuele, visuele of auditieve inhoud die u tegenkomt als onderdeel van uw ervaring op onze website. Het kan onder meer zijn: tekst, afbeeldingen, geluiden, video’s en animaties.
“Intellectueel eigendom” betekent intellectueel eigendom dat eigendom is van ons, van elke soort, al dan niet geregistreerd of geregistreerd in welk land dan ook, inclusief intellectueel eigendom van alle soorten dat na vandaag ontstaat; en met inbegrip van onder meer octrooien, handelsmerken, niet-geregistreerde merken, ontwerpen, auteursrechten, software, domeinnamen, ontdekkingen, creaties en uitvindingen, samen met alle rechten die aan die rechten worden ontleend.
“Onze website” betekent elke website of service die is ontworpen voor elektronische toegang via mobiele of vaste apparaten die eigendom zijn van of worden beheerd door ons.
“Diensten” betekent de service die wordt aangeboden via onze website.

2. Kinderen op onze website

Wat de meerderjarigheid in uw land ook is, we willen graag dat ze worden beschermd tegen ongeschikte inhoud. Om uw kinderen te beschermen, dient u ons beleid te kennen, dat als volgt is:

 • In de categorie kinderen hebben onze vrijwilligers zowel de inzendingen als, waar relevant, de links gecontroleerd.
 • We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 18 jaar.
 • Elke persoon van elke leeftijd heeft vrij toegang tot elke pagina van onze website. We controleren identiteiten niet en modereren geen inhoud.
 • U bent het, niet wij, die toegang geeft tot onze website voor de kinderen onder uw hoede. Het is aan u om te controleren of de inhoud die uw kinderen te zien krijgen, geschikt is voor hen.
 • Als het om links gaat, wilt u misschien het privacybeleid van de sites die uw kinderen vaak bezoeken, raadplegen om te zien hoe zij informatie verzamelen en gebruiken.
 • Filtersoftware kan ook nuttig voor u zijn.
 • U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor inhoud die iemand op onze website heeft geplaatst voor de inhoud van de site die toegankelijk is via een link vanaf onze website.
 • U stemt er nu mee in afstand te doen van elke claim die u anders tegen ons zou hebben vanwege leeftijdsgerelateerde geschiktheid van inhoud en om ons te vrijwaren van elke claim die is ingediend door een persoon namens een kind dat aan uw zorg is toevertrouwd.

3. Intellectuele eigendom

U gaat ermee akkoord dat u te allen tijde:

 • niets doen dat de waarde van ons Intellectuele Eigendom doet of kan verminderen of ons eigendom ervan uitdaagt.
 • ons op de hoogte stellen van elke vermoedelijke inbreuk op de Intellectuele Eigendom;
 • voor zover het ons werk betreft dat door ons aan u is verstrekt of toegankelijk is gemaakt, zult u:
  • een deel van de code kopiëren of wijzigen;
  • gebruik het op een manier die niet door deze overeenkomst wordt voorzien;
  • toegang tot het geven aan een andere persoon dan u, de licentiehouder in deze overeenkomst;
  • op enigerlei wijze informatie hierover verstrekken aan een andere persoon of in het algemeen.
 • de Intellectuele Eigendom niet gebruiken, behalve direct zoals bedoeld in deze overeenkomst of in ons belang.

4. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

 • De wet verschilt van land tot land. Dit lid is van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat.
 • Alle impliciete voorwaarden, garanties en voorwaarden zijn uitgesloten van deze overeenkomst. Indien in een rechtsgebied een impliciete voorwaarde, garantie of voorwaarde niet kan worden uitgesloten, wordt deze subparagraaf geacht van kracht te zijn, alleen voor zover nodig om die specifieke voorwaarde, garantie of voorwaarde vrij te geven.
 • U wordt erop gewezen dat Inhoud technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten. Dit is onvermijdelijk in elke grote website. We zouden het op prijs stellen als u iets dat u vindt onmiddellijk onder onze aandacht brengt.
 • Onze Website bevat links naar andere internetwebsites. We hebben geen macht of controle over een dergelijke website. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor de inhoud van een dergelijke gelinkte website, noch voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van een dergelijke website of uit uw aankoop van diensten of goederen via een dergelijke website.
 • De Squirt Cycling Products-website en Bikinventions 2 CC-services worden geleverd “zoals ze zijn”. We geven geen verklaring of garantie dat Onze Website:
  • nuttig voor u;
  • van bevredigende kwaliteit;
  • geschikt voor een bepaald doel;
  • beschikbaar of toegankelijk, zonder onderbreking of foutloos.
 • We claimen geen deskundige kennis in welk onderwerp dan ook. We wijzen elke verplichting of aansprakelijkheid jegens u af die direct of indirect voortvloeit uit informatie die u van onze website haalt.
 • Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor advertenties van derden die op Onze Website of via de Diensten worden geplaatst;
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of kosten die:
  • indirecte of gevolgschade; of
  • economisch verlies of ander verlies van omzet, winst, zaken of goodwill, zelfs als een dergelijk verlies redelijkerwijs te voorzien was of als we wisten dat u het zou oplopen.
 • Deze paragraaf (en elke andere paragraaf die onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt) is van toepassing op onze bestuurders, functionarissen, werknemers, onderaannemers, agenten en gelieerde bedrijven, evenals op onszelf.

5. Diversen

 • Ons privacybeleid is sterk en nauwkeurig. Het voldoet volledig aan de huidige privacywet. Lees het hier .
 • Als een voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst op enig moment door een jurisdictie nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze worden behandeld als gewijzigd of verminderd, alleen voor zover minimaal nodig om deze onder de wetten van die jurisdictie te brengen en om te voorkomen dat het nietig wordt en is het bindend in die gewijzigde of beperkte vorm. Onder voorbehoud daarvan zal elke bepaling worden geïnterpreteerd als scheidbaar en zal deze op geen enkele manier enige andere van deze voorwaarden beïnvloeden.
 • Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij om enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel uit te oefenen, zal dienen als een verklaring van afstand ervan, noch op enige intentie om dat of enig ander recht in de toekomst te verminderen.
 • Elke mededeling die door de andere partij aan een van de partijen moet worden betekend, wordt met de hand afgeleverd of per fastmail-service of per e-mail verzonden.
Het wordt geacht te zijn geleverd:
bij handmatige bezorging: op de dag van bezorging;
indien per post naar het juiste adres verzonden: binnen 72 uur na verzending;
Indien per e-mail verzonden naar het adres van waaruit de ontvangende partij voor het laatst heeft gemaild: binnen 24 uur als de afzender geen bericht van niet-ontvangst heeft ontvangen
 • De geldigheid, constructie en uitvoering van deze overeenkomst worden beheerst door de wetten van de Republiek Zuid-Afrika en u stemt ermee in dat elk geschil dat hieruit voortvloeit alleen in dat land zal worden geprocedeerd.