PFAS

Vad är PFAS?

Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) är en grupp av mer än 4 600 konstgjorda kemikalier som har använts i en mängd olika industrier runt om i världen sedan 1940-talet. Vissa PFAS som polytetrafluoretylen (PTFE) har en låg friktionskoefficient vilket gör dem populära för användning som tillsatser i smörjmedel.

Varför är PFAS dåligt för miljön och människor?

PFAS är resistenta mot värme och andra kemikalier, vilket gör att de inte lätt bryts ned biologiskt och kan ansamlas i miljön, djur och människokroppar.

Hur utsätts människor för PFAS?

Människor kan exponeras för dessa kemikalier på en mängd olika sätt och på olika nivåer. PFAS kommer in i näringskedjan genom förorenad jord och vatten, livsmedelsförpackningar, matberedningsutrustning och produkter som innehåller PFAS så som kedjesmörjmedel. De senare skulle komma på vägar eller stigar och vattendrag vid cykling och därmed hamna i vattenlevande organismer, djur och även sjöar och vattenledningssystem.

Finns det hälsoeffekter av PFAS?

Det finns bevis för att exponering för PFAS kan leda till negativa hälsoeffekter hos människor på grund av dess absorption och ackumulering i kroppen. Laboratoriestudier av vissa PFAS-kemikalier tyder på att de orsakar tumörer, reproduktions-, utvecklings-, lever-, njure- och immunologiska effekter hos djur. Vissa mänskliga epidemiologiska studier tyder på ökade kolesterolnivåer och inverkan på spädbarns födelsevikter, effekter på immunsystemet, cancer och störningar av sköldkörtelhormon.

Varför alla Squirt Chain Lubes är naturligt PFAS-fria

Den unika blandningen av biologiskt nedbrytbara vaxer i kombination med emulgeringstekniken som används i Squirt Chain Lube ger en mycket stabil, mer miljövänlig produkt med en långvarig smörjeffekt. De unika vaxerna i Squirt fungerar som friktionsreducerande tillsatser som liknar vad fast PTFE gör, utan de negativa effekterna förknippade med PFAS.

Du kan läsa mer om PFAS och dess effekter på människor och miljö här .